Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov sú zverejňované spoločnosťami SURANY.NET s.r.o.,IČO:44 178 107, Wifiber s.r.o.,IČO:46 485 635, Wifiber SK s.r.o.,IČO:44 790 023 (ďalej ako Prevádzkovateľ) na základe § 83 ods. 1 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV bod 3 Všeobecného povolenia č. 1/2023 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Tieto informácie musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne.

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: SURANY.NET s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Poznanova 24, 942 01 Šurany
Identifikačné číslo (IČO): 44 178 107
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Nitra - Sro/22460/N


Obchodné meno: Wifiber s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Poznanova 2227/24, 942 01 Šurany
Identifikačné číslo (IČO): 46 485 635
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Nitra - Sro/30661/N


Obchodné meno: Wifiber SK s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Poznanova 24, 942 01 Šurany
Identifikačné číslo (IČO): 44 790 023
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Nitra - Sro/24695/N

2. Rozsah ponúkaných služieb

Prevádzkovateľ poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom bezdrôtového a káblového pripojenia, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

 • Internetové služby
 • Digitálna káblová televízia IPTV
 • Outsourcingové služby
 • Servisné služby

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na sídle spoločnosti Prevádzkovateľa a na www.surany.net a v cenníku služieb.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo všeobecných podmienkach.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom cenníku služieb.

4. Cenník služieb

Ceny služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV a telefónne služby, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia, informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (predaj, nájom) a servisných služieb sú uvedené v nasledovných cenníkoch.

 • Cenník služieb
 • Cenník dátových služieb pre stredné a veľké organizácie ( zašleme na vyžiadanie )

Informácie o podrobnostiach a kvalite produktov a služieb a opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú zverejnené v Cenníku v prípade, ak ich spoločnosť poskytuje.

Prevádzkovateľ aktuálne neponúka produkty špecificky určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Prevádzkovateľ aktuálne neponúka produkty telefónnej služby.

Cenník služieb je umiestnený na www.surany.net

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb Prevádzkovateľa je obsiahnutý v Čl. 6 Reklamačný poriadok a v článku 8 Príslušné právo a rozhodovanie sporov vo všeobecných podmienkach vrátane popisu mechanizmov na urovnanie sporov.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Prevádzkovateľ ponúka nasledovné servisné služby: Linka technickej podpory na tel. čísle 0905 249 280 pre nahlásenie poruchy. Servisné služby poskytované Prevádzkovateľom sú uvedené v cenníku služieb.

7. Informácie o zmenách parametrov alebo služieb

Ak užívateľ požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy (objednávky) zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Užívateľ má možnosť zmeny prevádzkovanej Služby vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu Služby podaná. Ďalšie informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú špecifikované vo všeobecných podmienkach.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky sú uvedené v Čl. 3 Práva a povinnosti Poskytovateľa všeobecných podmienok. Z dôvodu ochrany koncových užívateľov aplikujeme tieto typy ochrany komunikačných portov.

9. Informácie o kvalite služieb

Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Užívateľa. Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby. Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, je 6 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry Prevádzkovateľa a to počas 7 dní v týždni, alebo 48 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa miesta pripojenia Užívateľa a to počas pracovných dní.

Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom nahlásiť písomne alebo telefonicky na tel. linke 0905 249 280, alebo e-mailom na e-mailovej adrese surany@surany.net 24 hodín denne, alebo osobne v kancelárii Prevádzkovateľa na adrese Hledíkova 4 v Šuranoch, počas pracovných dní v čase od 09:00 – 17:00 alebo v sobotu od 09:00 - 12:00.

O používanie služby sa môže uchádzať každý záujemca.

10. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v cenníku služieb v príslušnej časti pod každým produktom, kde je uvedená max. rýchlosť pre download/upload Mbps.

11. Zverejňovanie informácií o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Využívanie Služby prístupu do internetu je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy) stanovených Prevádzkovateľom v záujme dosiahnutia primeranej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem priorizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Užívateľov, zameranej hlavne na Služby priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát. Z dôvodu ochrany koncových užívateľov aplikujeme tieto typy ochrany komunikačných portov.

12. Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, zasielanie informácií a spôsob úhrad faktúr

Prevádzkovateľ poskytuje bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu všetkým užívateľom vrátane užívateľov so zdravotným postihnutím formou, faktúr zasielaných poštou alebo elektronickou poštou ako aj telefonicky na zákazníckej linke 0905 249 280. V prípade vyžiadania je možné zaslať bezplatne informáciu o kontrole nákladov formou SMS.

Prevádzkovateľ poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Uvedené v čl. 4 Cena a platobné podmienky Všeobecných podmienok

V prípade neplatenia faktúr postupuje Prevádzkovateľ tak, ako je uvedené v článku postup podniku v prípade neplatenia faktúr.

13. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet ako parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého používania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

14. Informácia o bezplatnom prístupe spoločnosti k programovým službám vysielateľov zriadených zákonom

Prevádzkovateľ týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytuje Prevádzkovateľ bezplatne.

5 dôvodov prečo WIFIBER net

 • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
 • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
 • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
 • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
 • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »