Upomienky

Postup Podniku v prípade neplatenia faktúr

Podľa všeobecných zmluvných podmienok sa predpokladá, že úhrady za všetky poskytované služby budú realizované v dátume splatnosti, t.j. do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že je so zákazníkom zmluvne dohodnutá iná doba splatnosti faktúr, je táto doba vyznačená na doklade, ktorým sa fakturujú služby.

V prípade, že pohľadávka nie je uhradená v dátume splatnosti, postupujú spoločnosti SURANY.NET s.r.o.,IČO:44 178 107, Wifiber s.r.o.,IČO:46 485 635, Wifiber SK s.r.o.,IČO:44 790 023 (ďalej len Podnik) nasledovne:

1. UPOMIENKA je zasielaná zákazníkovi do 30. dňa po uplynutí splatnosti faktúry, zvyčajne v prvý pracovný deň mesiaca po splatnosti faktúry. Zákazníkom, u ktorých Podnik eviduje kontaktný e-mail, je upomienka zasielaná na kontaktnú e-mailovú adresu. Na zaslanú upomienku je potrebné reagovať. V reakcii je žiaduce uviesť predpokladaný dátum úhrady faktúry. Prípadné podanie reklamácie nemá odkladný účinok na úhradu. V prípade kladného vybavenia reklamácie bude priznaná čiastka vrátená zákazníkovi na účet. Upomienka je zasielaná zákazníkovi aj opakovane, a to až do doby prijatia úhrady, resp. prerušenia poskytovaných služieb.

2. POPLATOK ZA UPOMIENKU vo výške podľa platného cenníka je účtovaný v následujúcej faktúre zákazníkovi, ktorý nezareaguje na upomienku podľa bodu 1. ani neuhradí záväzok ku dňu vystavenia nasledujúcej faktúry. Spolu s faktúrou je zákazníkovi s dohodnutým spôsobom úhrady poštou/šekom zaslaná listová upomienka. Poplatok za upomienku je možné stornovať na základe žiadosti zákazníka, ak sú uhradené všetky pohľadávky. Na storno poplatku nemá zákazník právny nárok.

3. POKUS O ZMIER – OZNÁMENIE O ODPOJENÍ je zasielané zákazníkovi poštou na dohodnutú poštovú adresu do 60. dňa po uplynutí splatnosti faktúry. Súčasne je zákazníkovi zaslaná SMS správa na kontaktné tel. číslo s informáciou o dátume odpojenia v prípade neuhradenia predmetného záväzku.

4. PRERUŠENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB je realizované v uvedenom dátume odpojenia, zvyčajne do 7 kalendárnych dní po zaslaní SMS správy s upozornením, v prípade, že nedôjde k úhrade predmetnej pohľadávky. Na základe osobného posúdenia Podnik nepristúpi k odpojeniu, ak zákazník svojou reakciou oznámi dátum úhrady. Znovupripojenie je možné po úhrade všetkých posplatných záväzkov, a to až po prijatí platieb. V prípade, že dôjde k prerušeniu fakturácie poskytovaných služieb, Podnik je oprávnený postupovať podľa platného cenníka, zmluvy a všeobecných podmienok a dofakturovať zákazníkovi poskytnuté výhody. V prípade znovupripojenia môže zákazník využiť aj možnosť doplatiť cenu pripojenia za prerušené obdobie a zachovať si tak výhody plynúce z viazanosti.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – v prípade, že zákazník ani po prerušení poskytovaných služieb nezrealizuje úhradu záväzkov a neprejaví záujem o obnovenie poskytovaných služieb, môže Podnik pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zákazník stráca nárok na poskytovanie služieb. Súčasne s odstúpením od zmluvy je zákazníkovi dofakturovaná prípadná poskytnutá výhoda plynúca z viazanosti, prípadne nevysporiadané zariadenie v prenájme alebo výpožičke.

6. VYMÁHANIE POHĽADÁVKY je zamerané na rýchle a účinné získanie úhrad za služby poskytnuté podľa platnej zmluvy, preto súbežne s ostatnými právnymi prostriedkami Podnik pristupuje aj k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou.

Našim cieľom je kvalitné poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb. Nevyhnutným predpokladom pre to je aj včasná a bezproblémová realizácia úhrad za tieto služby. Preto ponúkame viacero možností úhrady platieb za služby. Viac informácii tu. Prosíme Vás, aby ste platbám za služby venovali náležitú pozornosť a prispeli tak k ich bezproblémovému využívaniu vo Vašej domácnosti.

5 dôvodov prečo WIFIBER net

  • 1. Najnižšia cena rýchleho internetu v okolí
  • 2. Najvyššia kvalita a rýchlosť internetu
  • 3. Bez inštalačného poplatku aj bez viazanosti pri inštalacií našimi technikmi
  • 4. Najmodernejšia infraštruktúra u vás doma
  • 5. Prejdite od iného operátora. Ak máte viazaný internet od iného poskytovateľa, dáme Vám možnosť si ho zmeniť na WIFIBER Internet od SURANY.NET. Dostanete od nás na dobu zvyšnej viazanosti internet zadarmo (najviac 12 mesiacov). Stačí ak sa pri objednávaní preukážete zmluvou o pripojení, kde je definovaná vaša viazanosť, ako aj poslednú faktúru za služby od iného poskytovateľa na vaše meno a adresu prípojky.

Klientská zóna

ipv6 ready ripe
vub eplatby sporopay eplatby
infolinka 0905-249-280
kontakt »